Ngày Du lịch thế giới năm 2018 chủ đề “Du lịch và chuyển đổi số”

“Năm 2018, Ngày du lịch thế giới đề cao sự cần thiết đầu tư vào công nghệ số đột phá có thể khuyến khích môi trường sáng tạo và kinh doanh trong ngành du lịch. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng kết nối và phụ thuộc lẫn nhau, với những tiến bộ số chuyển đổi cách chúng ta suy nghĩ, chuyển đổi hành vi và khuyến khích sáng tạo. Chúng ta không chỉ cần những công cụ mới mà còn cần năng lực và hướng tư duy mới. Vì vậy, thông qua gia đình Liên hợp quốc, chúng ta đang thiết kế những dự án, sáng kiến và quan hệ đối tác sáng tạo.

Quy mô rộng lớn và tác động của ngành Du lịch toàn cầu tới các ngành khác và các Mục tiêu Phát triển Bền vững đưa trách nhiệm xã hội của du lịch lên hàng đầu, đi đôi với việc sáng tạo ở tất cả các cấp.

Khai thác sáng tạo và tiến bộ số mang đến cho du lịch cơ hội nâng cao tính bao trùm, trao quyền cho cộng đồng địa phương và quản lý tài nguyên hiệu quả, cùng với các mục tiêu khác trong bối cảnh thúc đẩy phát triển bền vững. Chuyển đổi số có mục đích đem lại lợi ích cho tất cả các bên, và chúng ta đang đảm bảo ngành Du lịch tham gia đóng góp cho cam kết toàn cầu này”.

Ông Zurab Pololikashvili, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO)

Từ năm 1980 Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 27/9 hàng năm làm “Ngày Du lịch thế giới”. Mục tiêu của ngày này nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch trong cộng đồng quốc tế.

 

 

 

WordPress Video Lightbox Plugin